Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://biblioteka.bobolice.pl.                                                                                                                           

Data publikacji strony internetowej: 29.11.2010

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.10.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Teksty pisane są zrozumiałym językiem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dokładamy wszelkich starań, aby niniejsza strona internetowa była zgodna z wytycznymi  dostępności stron internetowych. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny 94 3167010  lub e-mail: bibliotekaikonka@o2.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Koordynator do spraw dostępności – Sylwia Czarnecka.

Dane teleadresowe:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach

pl. Zwycięstwa 5

76-020 Bobolice

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach obejmuje swoją działalnością obszar Miasta i Gminy Bobolice. Sieć biblioteczną na terenie miasta i gminy Bobolice tworzą: Biblioteka Główna  i  filię  biblioteczną w Dargini:

na terenie miasta:

  • Biblioteka Główna; lokalizacja: budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy placu Zwycięstwa w Bobolicach. Biblioteka Główna nie posiada parkingu dla klientów. Przy podległych ulicach znajduje się parking miejski wraz z bezpłatnymi miejscami dla niepełnosprawnych. Wypożyczalnia i czytelnia znajdują się na piętrze budynku. Możliwość wjazdu dla wózków inwalidzkich istnieje od strony wejścia. Budynek nie posiada windy. Kontakt z administracją możliwy jest wejście główne od strony ulicy. Biblioteka Główna nie posiada urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu  i niesłyszących. Toalety dla czytelników znajdują się na II piętrze budynku.

na terenie gminy:

  • Filia w Dargini: lokalizacja: budynek Szkoły Podstawowej w Dargini. Czytelnicy Filii w Dargini mogą korzystać z parkingu, który mieści się na teren szkoły. Filia

w Dargini znajduje się na parterze budynku. Istnieje możliwość wjazdu dla wózków inwalidzkich od strony głównego wejścia do szkoły. Filia w Dargini nie posiada urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu  i niesłyszących. Toalety dla czytelników znajdują się na parterze budynku.
 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach oferuje dodatkową usługę „Książka na telefon” dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Wrześni. Oferta skierowana jest do osób samotnych i starszych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do biblioteki z uwagi na stopień niepełnosprawności fizycznej lub długotrwale chorujących.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach oferuje dostęp do ,,Powiatowej czytelni E-booków Legimi”, dzięki której Czytelnicy mogą otrzymać kod do skorzystania z czytelni E-booków.