Historia

1949
Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach została powołana do życia 16 stycznia 1949 r. Pierwsze 500 woluminów, biblioteka, otrzymała od Ministerstwa Oświaty. Pan Stanisław Oleksiak, przekazał 78 książek, otrzymanych jako nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca w regionalnych zawodach kolarskich. Pierwszą bibliotekarką została Pani Bronisława Barnasiówna. Pani Barnasiówna pełniła równocześnie funkcję kierownika biblioteki. W tym czasie organizowane są pierwsze Dni Oświaty Książki i Prasy. Od 1953 r. pracą biblioteki kierowała Pani Jolanta Przytarska. W latach 1954 – 1958 placówką zarządzała Pani Jadwiga Jasiukiewicz. Z czytelnikami najmłodszymi podejmuje pracę pani Krystna Lehner. W tym czasie praca biblioteki polega na organizowaniu spotkań autorskich, wystaw, dzieci pracowały również w kołach zainteresowań. Od Wojewódzkiego Domu Kultury w Koszalinie biblioteka otrzymała aparat radiowy marki Czardasz. Intensywnie rozwija się praca oświatowo-wychowawcza, polegająca na organizowaniu konkursów recytatorskich, wieczorów poezji. Książkę i czytelnictwo promuje się poprzez organizowanie kiermaszy książek i lekcji bibliotecznych oraz konkursów czytelniczych.

1960
W październiku 1960 r. kierownictwo biblioteki obejmuje Pani Anna Piróg. Pani Krystyna Lehner nadal pracowała z czytelnikami najmłodszymi. Stan księgozbioru to 4.023 woluminy, a czytelników, łącznie z punktami bibliotecznymi jest 810. W owym czasie biblioteka składa się z wypożyczalni, czytelni dla dorosłych i pomieszczenia dla dzieci. Stary sprzęt : regały, stoliki, są zupełnie niedostosowane do potrzeb środowiska. Pomimo tak trudnych warunków pracy z roku na rok zwiększa się ilość woluminów w księgozbiorze, rośnie również liczba czytelników. Ulegają także zmianie formy pracy z czytelnikami. Organizowane są wieczornice literackie, konkursy plastyczne, czytelnicze, odczyty oraz Dni Oświaty Książki i Prasy. Remont biblioteki przeprowadzono dopiero w 1963 r., zmieniła się obsada biblioteki. Z pracy rezygnuje Pani Krystna Lehner. Jej miejsce zajmuja kolejno : K.Fijałkowska, B. Bogusławska, J. Dwornikowska, H. Ciechowska, K. Wachowiak. Kontynuowana jest praca kulturalno-oświatowa z czytelnikami, poprzez organizowanie spotkań autorskich, prelekcji, konkursów tematycznych. W bibliotece organizowane są Choinki Noworoczne. Zabawę umila muzyka z płyt, odtwarzana na adapterze marki Bambino, który biblioteka otrzymała od Wojewódzkiego Wydziału Kultury w Koszalinie.

1967
Rok 1967 jest pomyślny dla biblioteki. Zostaje zakupiony nowy sprzęt : regały, biurka, krzesła, katalogi i stoliki. Pomimo trwającego remontu biblioteki, wzrasta liczba zapisanych czytelników. Zakupiono również nowe książki, do księgozbioru podręcznego. Pani Teresa Bubień zostaje kierownikiem biblioteki w 1969 r. Wzorem lat poprzednich prowadzona jest praca z najmłodszymi czytelnikami. Poza stałymi formami pracy z czytelnikami, prowadzone są spotkania z weteranami II wojny światowej, wystawy książek o naszym regionie, zgaduj-zgadule o tematyce kulturalno-oświatowej. Najmłodsi oglądają wyświetlane bajki, prowadzona jest akcja głośnego czytania. Po zmianie kierownika biblioteki, którym zostaje pani Maria Jendrysiak, z roku na rok wzrasta liczba zarejestrowanych. W latach 70-tych i 80- tych systematycznie powiększa się księgozbiór. Prowadzona jest systematyczna praca kulturalno-oświatowa, a więc prelekcje, wystawy książek, spotkania z pisarzami, loterie książkowe. Bibliotekę odwiedzają biblioteki zagraniczne. Gromadzka Biblioteka w Goździe zostaje filią biblioteki w Bobolicach. Biblioteka jest organizatorem Dnia Dziecka, Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy, Dnia Kobiet, Dnia Matki, itp. Częstymi gośćmi są uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy. Już wtedy duży nacisk kładziono na pracę z najmłodszym czytelnikiem. Organizowane jest głośne czytanie bajek i baśni, konkursy : rysunkowe, dobrego czytania, wiedzy o książce. Z biblioteką współpracują : Dom Kultury, Księgarnia, Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni, Szkoła Podstawowa i Klub Tunel. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna jest organizatorem : Olimpiady Wiedzy Rolniczej, II Jesiennych Konfrontacji Kulturalnych, Wystawy Rękodzieła Artystycznego. Biblioteka jest również organizatorem dyskusji o nowościach wydawniczych. Na terenie gminy funkcjonują filie i punkty biblioteczne. Są one organizatorami pracy z dziećmi i młodzieżą. Dla dzieci wyświetlane są bajki, prowadzone jest głośne czytanie lektur, organizowane są lekcje biblioteczne, konkursy literackie, zajęcia plastyczne. Bibliotekarki pomagają młodym czytelnikom w odrabianiu lekcji. Odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, organizowane są imprezy okolicznościowe. Prowadzona jest również działalność informacyjna. Po likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu, w 1994 r., biblioteka nie miała swojego stałego miejsca. W tym czasie zlikwidowano filię w Goździe, systematycznie zamykane są punkty biblioteczne na terenie gminy. Zostaje tylko filia w Dargini.

1997
Dopiero 7 czerwca 1997 r. otwarto nowy obiekt, położony przy pl. Zwycięstwa 5 w Bobolicach. Kierownikiem biblioteki została Pani Ewa Sabatowicz. Przestronne, jasne pomieszczenia biblioteczne podzielono na dwa działy, dla dorosłych i dla dzieci. Znalazły tu swoje miejsce czytelnie z prawdziwego zdarzenia. Zakupiono nowe wyposażenie : regały, lady biblioteczne, krzesła, stoliki, regały na prasę, katalogi. Na owe czasy biblioteka w Bobolicach była jedną z najnowocześniejszych bibliotek w województwie koszalińskim. Przy okazji przeprowadzki do nowych pomieszczeń, została przeprowadzona gruntowna selekcja księgozbioru. Z księgozbioru wycofano książki zniszczone, zaczytane, egzemplarze zdekompletowane (brak któregoś z tomów), zdeaktualizowane. W ramach uzupełnienia księgozbioru dokonywany jest systematyczny zakup nowości. Uzupełniany jest, księgozbiór podręczny. Przemiany w Polsce, jakie miały miejsce na przełomie lat 1989/1990 spowodowały, że wiele osób podjęło naukę. W związku z tym, była potrzeba ciągłego uzupełnienia literatury popularnonaukowej, z różnych dziedzin wiedzy. Biblioteka stała się miejscem ustawicznego kształcenia, źródłem informacji, stara się spełniać oczekiwania czytelników. Czytelnikami biblioteki są dzieci i młodzież ucząca się, studenci, dorośli pracujący, rolnicy i nowa kategoria czytelników bezrobotni. Biblioteka prowadzi również działalność kulturalną. To właśnie w bibliotece znalazły swoje miejsce Kapela Ludowa, Zespół Śpiewaczy Starościny, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bobolickiej, Dziecięcy Zespół „Talia”. Utworzono galerię wystawienniczą „Po schodach”, która była organizatorem wielu wystaw malarstwa, grafiki, tkaniny artystycznej.

1999
W czerwcu 1999 r. w ramach obchodów Dni Bobolic, swój jubileusz 50-lecia obchodziła nasza biblioteka. Przedstawiciel władz lokalnych, burmistrz Bobolic, Pan Ireneusz Kozłowski, wręczył byłym pracownikom biblioteki tomiki wierszy wraz z listami gratulacyjnymi. Starosta koszaliński, Edward Wojtalik, odczytał list gratulacyjny i wręczył prezent, Trylogię H. Sienkiewicza. Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Pan Andrzej Ziemiński również wręczył prezent, książkę. Przedstawicielki Książnicy Pomorskiej Pani Atomira Kubisa i Urszula Kaźmierska razem z życzeniami przekazały komplet grafik, a także odczytały list gratulacyjny od dyrektora Książnicy Pana Stanisława Krzywickiego i równocześnie wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć inscenizację przygotowaną przez młodych czytelników biblioteki, opowiadającą historię książki. Wystąpił także Koszaliński Chór Nauczycielski. Z okazji jubileuszu został wydany informator o bibliotece i okolicznościowa pieczęć oraz ekslibris. Z dniem 15 marca 1999 r. utworzono Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w skład którego weszła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy. Kierownikiem biblioteki została Pani Mirella Kozłowska. Biblioteka nadal wypełnia swoje statutowe zadania : gromadzi, opracowuje, udostępnia książki, a także prowadzi działalność informacyjną. Nową formą pracy bibliotekarzy są spotkania z osobami niepełnosprawnymi. Pracownicy biblioteki są inicjatorami wielu społecznych akcji, np. Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

2005
W 2005 r., w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ikonka, biblioteka otrzymała, nieodpłatnie, trzy zestawy komputerowe z dostępem do Internetu. Tym samym przybyło bibliotece jeszcze jedno, nowoczesne źródło informacji. Kontynuowana jest praca z dziećmi, lekcje i spotkania w biblioteczne, konkursy plastyczne, literackie, prowadzona jest akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. Młodzi czytelnicy biorą udział w różnych konkursach, organizowanych przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną. Są również „wykładowcami” Uniwersytetu Latającego, działającego przy Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Uniwersytet otwiera swoje podwoje raz do roku, z okazji święta książki dziecięcej. W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, organizowanego w maju każdego roku, przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, w bibliotece miasta i gminy odbywają się lekcje biblioteczne i spotkania z dziećmi i młodzieżą, organizowane są spotkania autorskie, wystawy i konkursy Biblioteka gości pisarzy dla dzieci, a także lokalnych twórców. Nadal funkcjonuje „Galeria po schodach”. Organizowane są wystawy malarstwa, fotografii, rysunku, ale również wystawy okazjonalne, np. z okazji rocznic urodzin, śmierci znanych pisarzy, świąt państwowych np. odzyskania niepodległości, Dnia Flagi, itp

2008
W strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury biblioteka pracuje do 31 grudnia 2008 r. Od 1 stycznia 2009 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonuje jako instytucja samodzielna. W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna uroczyście obchodziła jubileusz 60-lecia powołania. Oficjalna uroczystość odbyła się w hali widowiskowo-sportowej w Bobolicach. Na uroczystość przybyli : Pan Sylwester Bobański – Burmistrz Bobolic, Pani Mieczysława Brzoza – zastępca Burmistrza, Pan Zdzisław Czarnecki – Przewodniczący Rady Miejskiej, Pani Zofia Kęcel – Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Rady Miejskiej, Pani Krystyna Bugaj-Wójcik radna Rady Powiatu, radni Rady Miejskiej w Bobolicach, zaprzyjaźnieni dyrektorzy placówek kulturalnych z terenu Gminy i Powiatu, dyrektorzy placówek oświatowych, byli pracownicy biblioteki, przyjaciele biblioteki. Po części oficjalnej, przedstawieniu historii biblioteki, wręczeniu nagród w konkursie na logo biblioteki, zaproszeni goście wręczyli pamiątkowe dyplomy z życzeniami oraz prezenty. Od Pana Burmistrza i Pani Burmistrz otrzymałyśmy aparat fotograficzny, od Rady Miejskiej komplet książek, wśród prezentów były jeszcze dwie drukarki, laminarkę, gilotynę i morze kwiatów. Na zakończenie uroczystości, w części artystycznej wystąpiły Krasnoludki -zespół taneczny pod kierownictwem Pani Małgosi Szymańskiej oraz zespół muzyczny Sonore, działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, pod kierunkiem Pani Izy Miroty. Jubileuszowi towarzyszyła wystawa retrospektywna.

Pracownicy biblioteki
Pracownicy biblioteki w Bobolicach, na przestrzeni lat :

1.Bronisława Barnaś
2. Jadwiga Przytarska
3. Jadwiga Jasiukiewicz
4. Anna Lehner
5. Anna Piróg
6. Daniela Korbus
7. Krystyna Fijałkowska
8. Jadwiga Dwornikowska
9. Helena Ciechowska
10. Teresa Kowalska
11. Krystna Wachowiak
12. Teresa Bubień
13. Halina Nowak
14. Grażyna Żołnierczyk
15. Elżbieta Grochulska
16. Wanda Freundenreich
17. Stefania Gajek
18. Maria Jendrysiak
19. Mirella Kozłowska
20. Ewa Sabatowicz
21. Jolanta Zawół

Pracownicy Filii w Dargini :

1. Jadwiga Biesek
2. Krystyna Kowalczyk
3. Anna Łuczków
4. Maria Zarzycka
5. Ewa Sabatowicz
6. Anna Sagan
7. Jolanta Zawół

Pracownicy Filii w Goździe :

1. Franciszek Matuszek
2. Anna Kaleta
3. Teresa Daniel
4. Bożena Malinowska