Regulaminy

 
 
UCHWAŁA Nr XXIV/217/08
RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie dokonania podziału samorządowej instytucji kultury – Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach i utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9, 11, 13 ust. 1 i 2, 18 i 20 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) w zw. z art. 2, 8 ust. 2 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), Rada Miejska w Bobolicach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. dokonuje się podziału samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach.
2. W wyniku podziału Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, w oparciu o jej mienie i załogę tworzy się:
a) samorządową instytucję kultury – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach, zwaną dalej MGOK,
b) samorządową instytucję kultury – Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną w Bobolicach, zwaną dalej Biblioteką.
3. Instytucje wymienione w ust. 2 uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury. Z dniem wpisu tych instytucji do rejestru, z rejestru zostanie wykreślony Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
§ 2. 1. Siedziba MGOK znajduje się w Bobolicach przy Placu Zwycięstwa 5 , a terenem działania jest obszar Gminy Bobolice.
2. Do zadań MGOK należy zaspokajanie potrzeb kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Szczegółowe zadania MGOK określa statut.
3. Określony w ust. 1 teren działania MGOK nie stoi na przeszkodzie świadczeniu usług na rzecz osób i instytucji znajdujących się poza tym terenem.
4. W skład MGOK wchodzi dotychczasowa siedziba główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, która staje się siedzibą główną MGOK.
§ 3. 1. Siedziba Biblioteki znajduje się w Bobolicach przy Placu Zwycięstwa 5, a terenem działania jest obszar Gminy Bobolice.
2. Do zadań Biblioteki należy rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. Szczegółowe zadania Biblioteki określa statut.
3. Określony w ust. 1 teren działania Biblioteki nie stoi na przeszkodzie świadczeniu usług na rzecz osób i instytucji znajdujących się poza tym terenem.
4. W skład Biblioteki wchodzi dotychczasowa siedziba Biblioteki jako jednostki organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz filia Biblioteki w Darginii, Dotychczasowa siedziba Biblioteki jako jednostki organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury staje się siedzibą główną Biblioteki, a filia Biblioteki w  Darginii staje się odpowiednio filią Biblioteki w Zespole Szkół Publicznych w Darginii.
5. Zakres działania filii określa zakres działania Biblioteki.
§ 4. 1. MGOK powstaje w oparciu o mienie i załogę siedziby głównej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury mieszczącej się w Bobolicach przy. Placu Zwycięstwa 5 i będzie bezpośrednim kontynuatorem ich działalności.
2. MGOK przejmuje składniki mienia nieruchomego i ruchomego dzielonego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury określone przez Burmistrza Bobolic.
3. MGOK przejmuje wierzytelności i zobowiązania dzielonego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, określone przez Burmistrza Bobolic .
4. MGOK wstępuje w prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, którzy wykonują zadania przejmowane przez MGOK. Wykaz pracowników, którzy wykonują zadania przejmowane przez MGOK, ustali Burmistrz Bobolic.
5. Przejęcie mienia, wierzytelności i zobowiązań oraz wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy następuje z chwilą wpisania MGOK do gminnego rejestru instytucji kultury.
§ 5. 1. Biblioteka powstaje w oparciu o mienie i załogę dotychczasowej siedziby Biblioteki jako jednostki organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz filii Biblioteki w Darginii i będzie bezpośrednim kontynuatorem ich działalności.
2. Biblioteka przejmuje składniki mienia nieruchomego i ruchomego dzielonego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ustalone przez Burmistrza Bobolic.
3. Biblioteka przejmuje wierzytelności i zobowiązania dzielonego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, określone przez Burmistrza Bobolic.
4. Biblioteka wstępuje w prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, którzy wykonują zadania przejmowane przez Bibliotekę. Wykaz pracowników, którzy wykonują zadania przejmowane przez Bibliotekę, ustali Burmistrz Bobolic.
5. Przejęcie mienia, wierzytelności i zobowiązań oraz wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy następuje z chwilą wpisania Biblioteki do gminnego rejestru instytucji kultury.
§ 6. Działalność MGOK i Biblioteki będą finansowane z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy Bobolice. Ponadto MGOK i Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z: wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
§ 7. 1. Nadaje się MGOK statut, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Nadaje się Bibliotece statut, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.
§ 9. Traci moc uchwała nr XV/119/99 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 8 grudnia 1999 roku w sprawie utworzenia Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od 1 stycznia 2009 r.
 
                                                                                                             ZAŁĄCZNIK Nr 2 
Do Uchwały Nr XXIV/217/08
Rady Miejskiej w Bobolicach
Z dnia 14 listopada 2008 roku
 
 
STATUT
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach
I. Przepisy ogólne
§ 1. Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy aktu o podziale samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach i utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach podjętego uchwałą nr XXIV/217/08 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 14 listopada 2008r. i działa na podstawie:
 1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z póź. zm.).
 2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z póź. zm.).
 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).
 4) odrębnymi przepisami.
 5) niniejszego statutu.
§ 2. Biblioteka jest gminną instytucją kultury i z chwilą wpisu do rejestru posiada osobowość prawną.
§ 3. 1.Organizatorem Biblioteki jest Gmina Bobolice w imieniu, której działa Burmistrz Bobolic.
       2.Siedzibą Biblioteki jest miasto Bobolice a terenem jej działania miasto i gmina Bobolice.
3. Biblioteka mieści się w Bobolicach przy Placu Zwycięstwa 5
§ 4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Bobolic.
§ 5. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Koszalińska Biblioteka Publiczna i Książnica Pomorska w Szczecinie.
 
 
II. Cele i zadania Biblioteki
§ 6. 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
2. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury.
3. Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny, na zasadach określonych w ustawie.
§ 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
 1) Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2) Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej.
 3) Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.
 4) Prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książek i czytelnictwa.
 5) Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
 6) Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych.
 7) Sprawowanie nadzoru nad filiami i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej.
 8) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa.
 9) Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§ 8. W przypadku zawarcia porozumienia z innymi organami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań ustawowych zakres działania określa porozumienie oraz odrębne przepisy.
§ 9. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska oraz realizacji założeń ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.
 
III. Organy Biblioteki i jej organizacja
§ 10. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
       2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Bobolic po zasięgnięciu opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
       3. Dyrektor podlega Burmistrzowi, przed którym odpowiada za całokształt działalności biblioteki.
       § 11. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
2. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.
3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
§ 12. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są w oparciu o Regulamin Wynagradzania Pracowników i na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
§ 13. W skład Biblioteki wchodzi:
 1) Wypożyczalnia dla Dorosłych
 2) Czytelnia
 3) Oddział Dziecięcy  (zmiana na podstawie Uchwały nr X/84/11 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 sierpnia 2011 roku)
 4) Filia Biblioteki w Darginii
§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym po zasięgnięciu opinii Burmistrza oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
§ 15. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, towarzystwa i fundacje – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
IV. Gospodarka finansowa Biblioteki
§ 16. 1.Biblioteka prowadzi gospodarkę finansowa i rozlicza się  z budżetem Gminy na zasadach określonych dla instytucji kultury.
2. Budżet biblioteki może być wzbogacany środkami przekazywanymi na działalność biblioteczną w formie fundacji, dotacji celowych i darowizn wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne, a także dochodami własnymi.
§ 17. Biblioteka działa we własnym imieniu i na własny rachunek oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na bazie mienia powierzonego jej przez Radę Miejską w Bobolicach.
§ 18. 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy instytucji zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora instytucji.
2. Sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Burmistrz Bobolic.
§ 19. 1Biblioteka może, w ramach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi a wpływy przeznaczać na cele statutowe
2. Opłaty ustala Dyrektor Biblioteki.
 
 V. Przepisy końcowe
 
     § 20. 1.Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej wg załączonego wzoru;
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach
Pl. Zwycięstwa 5
76-020 Bobolice
        2. Biblioteka może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku herb gminy, a w otoku
nazwę w pełnym brzmieniu.
§ 21. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.