RODO

Klauzula informacyjna dla czytelników                            Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach, 76-020 Bobolice, Plac Zwycięstwa 5. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem mgok.iod@gmail.com. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani i będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki –tj. tworzenia listy czytelników zgodnie z przyjętą ustawą o prowadzeniu bibliotek z dnia 27 czerwca 1997r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści , ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu..

Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, ze dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Klauzula informacyjna dla uczestników zajęć i konkursów organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Bobolicach 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach, plac Zwycięstwa 5, 76-020 Bobolice.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych –  mgok.iod@gmail.com.
 3. Dane uczestników różnych zajęć i konkursów przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki,  zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej  Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zajęć i konkursów oraz ich promocji na stronach internetowych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach, a także przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej (dot. laureatów konkursu) przez okres 6 lat.
 6. Przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
 • prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) w granicach określonych w przepisach prawa.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych, do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług serwisu internetowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach (dalej: Serwisu).
 2. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach (dalej: Biblioteka) z siedzibą przy pl. Zwycięstwa 5, 76-020 Bobolice, tel.: 94 3167010, adres e-mail: bibliotekaikonka@o2.pl.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych, Biblioteka opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Biblioteka kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.
 4. Biblioteka zbiera dane Użytkowników w celu realizacji zadań określonych na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2018.574).
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 6. Dane osobowe są przechowywane tak długo jak jest to niezbędne do realizacji celu lub do czasu wycofania zgody.
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez podpisany przez Użytkownika druk zobowiązania („Kartę czytelnika”),
  2. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  3. poprzez gromadzenie plików „cookies” (patrz niżej),
  4. poprzez mechanizm statystyk.
 8. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika – dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu zadania pytania.
 9. Dane udostępnione przez Użytkowników nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np. organy ścigania).
 10. Dane udostępnione przez Użytkowników nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Biblioteka będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 15. W sprawie wszelkich pytań i niejasności w kwestii bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Bibliotece, prosimy o kontakt mailowy na adres: mgok.iod@gmail.com.

Polityka plików cookie

 1. W związku ze stosowaniem w Serwisie zaawansowanych mechanizmów niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, wykorzystywane są tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. dostosowania sposobu wyświetlania treści informacyjnych.
 3. W Serwisie możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  1. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień,
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Serwis będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, które wymagają szczególnej interakcji z użytkownikiem (czyli np. korzystanie z konkursów rozstrzyganych metodą internetowego głosowania).